Lease Contract

Lease contract

De ondergetekenden:

Aktie-Shop.EU B.V. (kvk: 64121496), kantoorhoudende te 3316 GZ, Pieter Zeemanweg 121 te Dordrecht, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door J. Kraak e/o R. Diemel, verder noemend de Lessor;

en

Naam met voorletters volgens u email en wonend op het door u aangegeven adres hierna te noemen de Lessee;

In aanmerking nemende:

  • dat de Lessee voor particulier gebruik de beschikking wenst te verkrijgen over een de kinderwagen zoals door Lessee is bestelt , in de bevestigingsmail is het unieke serienummer opgenomen.
  • dat de Lessee met de Lessor overeenstemming heeft bereikt omtrent de lease van de hierboven genoemde kinderwagen en de Lessor bereid is deze kinderwagen (verder te noemen: het lease-object) tegen na te noemen voorwaarden in gebruik te geven aan
  • De identiteit van Lessee is vastgesteld door middel van de acceptatie van deze leaseovereenkomst en Lessee verklaard dat dit naar waarheid is gedaan; en zal Lessor onverwijld in kennis stellen van elke mutatie; U heeft een uniek ID ontvangen bij de bevestiging van uw order.
  • De identiteit van de Lessee zal worden vastgesteld door een combinatie van naam, adres en klantnummer; De lessee heeft een uniek ID nummer beginnend met CUS:…….

 

Zijn overeengekomen als volgt:

Artikel 1

  1. De Lessor geeft in gebruik aan de Lessee, gelijk de Lessee van de Lessor in gebruik krijgt, met ingang van het tijdstip, waarop de kinderwagen geheel gemonteerd, beproefd en bedrijfsklaar beschikbaar gesteld is aan
  2. De levering en montage zal voor rekening van de Lessor
  3. De onderhavige overeenkomst is pas definitief zodra Lessee volledig en ondubbelzinnig daarmee heeft ingestemd. Eerder gedane aanbiedingen binden Lessor niet.

Artikel 2

  1. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de aangevraagde periode in de mail uitgedrukt in De overeenkomst kan gedurende deze looptijd alleen tegen de laatste dag van de hiervoor genoemde periode schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
  2. Na afloop van de onder 2.1 genoemde maanden wordt deze overeenkomst voor onbepaalde tijd verlengd. Alsdan kan ieder der partijen de overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn een termijn van één maand, tegen het einde van een kalendermaand, schriftelijk

Artikel 3

De prijs voor het in gebruik geven en de andere door de Lessor aan de Lessee ter beschikking gestelde en te stellen diensten en prestaties bedraagt het overeengekomen bedrag per maand (de leaseprijs). Lessor accepteert alleen betalingen via creditcard; Lessee is verplicht er zorg voor te dragen dat Lessor telkens uiterlijk op de 1e dag van iedere kalendermaand de leaseprijs van de creditcard van Lessee kan incasseren. Uitsluitend met schriftelijke instemming van Lessor kunnen partijen een andere betaalwijze overeenkomst.

Artikel 4

Door akkoord te gaan met deze overeenkomst, gaat Lessee ook akkoord met de Algemene Voorwaarden Akte-Shop B.V. Deze algemene voorwaarden zijn bij deze overeenkomst toegezonden ofwel te raadplegen via: https://refurbished-kinderwagens.nl/leveringsvoorwaarden-lease-nl-be-de-en-fr/ . Een exemplaar wordt meegezonden met de goedkeuring van de overeenkomst.