Lease contract

De ondergetekenden:

Refurbished Kinderwagens B.V., gevestigd te 3316 GZ, Pieter Zeemanweg 121 te Dordrecht, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door J. Kraak e/o R. Diemel, verder noemend de Lessor;

en

Naam met voorletters [Invoer], woonachtig te [invoer] aan de/het , postcode, verder te noemen de Lessee;

in aanmerking nemende:

 • dat de Lessee voor particulier gebruik de beschikking wenst te verkrijgen over een de kinderwagen zoals door Lessee is bestelt , in de bevestigingsmail is het unieke serienummer opgenomen.
 • dat de Lessee met de Refurbished Kinderwagens B.V. overeenstemming heeft bereikt omtrent hierboven genoemde kinderwagen en De Lessor bereid is deze kinderwagen verder te noemen het lease-object, en vervolgens tegen na te noemen voorwaarden in gebruik te geven aan
 • De identiteit van Lessee is vastgesteld door middel van de acceptatie van deze leaseovereenkomst en Lessee verklaard dat dit naar waarheid is gedaan; en zal Lessor onverwijld in kennis stellen van elke mutatie; U heeft een uniek ID ontvangen bij de bevestiging van uw order.
 • De identiteit van de Lessee zal worden vastgesteld door een combinatie van naam, adres en klantnummer; De lessee heeft een uniek ID nummer beginnend met CUS:…….

Zijn overeengekomen als volgt:

Artikel 1

 1. De Lessor geeft in gebruik aan de Lessee, gelijk de Lessee van de Lessor in gebruik krijgt, een [invoer] kleur: [invoer] met serienummer: [invoer]; met ingang van het tijdstip, waarop de kinderwagen geheel gemonteerd, beproefd en bedrijfsklaar beschikbaar gesteld is aan
 2. De levering en montage zal voor rekening van de Lessor

Artikel 2 Leasecontract

 1. De gebruikersovereenkomst wordt aangegaan voor [invoer 6,12,18 24]
 2. Met inachtneming van de genoemde [invoer periode] maanden kan ieder der partijen de overeenkomst met een termijn van één maand en slechts tegen het einde van een maand schriftelijk opzeggen met een minimum van 6

Artikel 3 Leasecontract

De prijs voor het in gebruik geven en de andere door de Lessor aan de Lessee ter beschikking gestelde en te stellen diensten en prestaties bedraagt [invoer] per maand, telkens op de dag dat de lease is ingegaan per automatische incasso maandelijks te incasseren door Lessor, Lessee dient voor voldoende saldo te zorgen.

Artikel 4 Leasecontract

 1. De Lessor zal het lease-object in goede staat houden en alle noodzakelijke afstellingen, reparaties en vervanging van onderdelen uitvoeren of doen Hiertoe zullen technici vanwege de Lessor en vanwege de leverancier vrije toegang tot de ruimte hebben, waarin het lease-object zich bevindt.
 2. Bij vervanging zijn de rechten en verplichtingen van partijen eveneens van toepassing op het vervangende lease-object.
 3. Het is de Lessee niet toegestaan het onderhoud en reparaties door een derde te doen

Artikel 5 Leasecontract

 1. De Lessor verbindt zich ervoor zorg te dragen, dat tijdig aan de Lessee een ander lease-object ter beschikking wordt gesteld, indien en zolang het in gebruik gegeven lease-object door welke oorzaak ook gedurende meer dan één week niet kan functioneren
 2. Slechts indien reparatie van het lease-object nodig is geworden door onoordeelkundig gebruik ervan door of namens de Lessee, komen de kosten van de reparatie en die van de tijdelijke vervanging voor rekening van de

Artikel 6 Leasecontract

De Lessee verbindt zich om alle hulpmiddelen, benodigd voor het gebruik van het lease- object, tegen de geldende prijs te betrekken van de Lessor.

Artikel 7 Leasecontract

 1. De Lessor garandeert het goed functioneren van het lease-object zolang zij ter beschikking is gesteld.
 2. De Lessor garandeert eveneens, dat het ter beschikking gestelde lease-object aan de door de Lessor in overleg met de leverancier opgegeven

Artikel 8 Leasecontract

 1. De Lessee is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van het lease-object tijdens de periode, waarin het lease-object wordt vervoerd of geïnstalleerd of in het bezit van de Lessee is, behalve in het geval, voorzien in artikel 5 Lessee 2 en in geval van kernreactie, kernuitstraling of radioactieve besmetting.
 2. De Lessor is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door het lease-object aan personen en aan eigendommen van derden en van de Lessee, behalve in geval van- en voor zover deze schade (mede) is veroorzaakt door nalatigheid van De Lessor.

Artikel 9 Leasecontract

 1. De Lessee mag in en aan het lease-object geen wijzigingen en toevoegingen aanbrengen, tenzij hij daarvan tevoren aan de Lessor kennis heeft
 2. Indien De Lessor binnen een week na ontvangst van de in Lessee in artikel 1 bedoelde mededeling schriftelijk verklaart, dat de wijziging of toevoeging een normale en behoorlijke werking van het lease-object schaadt of het onderhoud van het lease- object op zodanige wijze belemmert, dat de onderhoudskosten aanmerkelijk stijgen, dan wel een gevaar oplevert voor de veiligheid, zal de Lessee onverwijld de wijziging of toevoeging verwijderen en het lease-object in zijn oorspronkelijke staat terugbrengen, tenzij het bezwaar van De Lessor slechts gebaseerd is op de belemmering van het onderhoud en de Lessee zich schriftelijk bereid verklaart de daaruit voortvloeiende meerkosten van het onderhoud voor zijn rekening te

Artikel 10 Leasecontract

 1. De Lessor draagt het volle risico van het lease-object gedurende de tijd, dat deze ter beschikking van de Lessee is gesteld.
 2. De Lessor zal het lease-object verzekeren en verzekerd houden tegen schade door verlies, diefstal en beschadiging, a. ten gevolge van brand.
 3. De Lessor blijft eigenaar van het lease-object, doch is bevoegd de eigendom ervan tijdens de looptijd van deze overeenkomst aan een derde over te dragen, mits hij ten laste van die derde en ten gunste van de Lessee bedingt, dat alle rechten en verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst, die aan de Lessee toekwamen resp. op hem rusten, ten gunste en ten laste van die derde door de Lessee kunnen worden
 4. De Lessee is verplicht tegenover derden, zoals beslag leggende schuldeisers, te doen blijken van het eigendomsrecht van het lease-object van de Lessor, zodra het gevaar bestaat, dat een derde het lease-object gaat beschouwen als eigendom van de Lessee. Kosten gemaakt ter waarborging van de rechten van de Lessor tegenover derden komen voor rekening van de

Artikel 11

Voor zover hiervan in het voorgaande niet is afgeweken, rusten op de Lessor en de Lessee alle verplichtingen, die krachtens wet of gebruik op Operational Lessor respectievelijk op een Operational Lessee plegen te rusten.

Artikel 12

 1. Het is aan de Lessee niet toegestaan het lease-object aard- en nagelvast te verbinden met de grond en/of het gebouw aan de (adres) te (plaats) of zodanig met een andere roerende of onroerende zaak te verbinden, dat het lease-object een bestanddeel van dat andere goed
 2. Het is aan de Lessee niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de Lessor het gebruik van het lease-object aan een derde over te dragen.

Artikel 13

Deze overeenkomst eindigt, onverminderd het bepaalde in het BW:

 1. na het einde van de opzeggingstermijn van één maanden, als bedoeld in 2;
 2. indien het lease-object teniet gaat, verloren raakt of zodanig beschadigd wordt, dat herstel niet verantwoord is, en vervanging ervan binnen dagen na tijdstip, waarop dit evenement ter kennis is gebracht van De Lessor, niet mogelijk blijkt te zijn;
 3. indien wegens één van na te noemen omstandigheden de wederpartij de overeenkomst met onmiddellijk ingang opzegt, ook voordat de in art. 2 genoemde minimumtermijn van één jaar is verstreken: Indien een derde beschikt over het aan de Lessee in gebruik gegeven lease-object en De Lessor deze pretentie niet kan afweren; indien de Lessee in staat van faillissement wordt verklaart, indien hij surséance van betaling aanvraagt, indien op diens goederen beslag wordt gelegd of indien de Lessee-rechtspersoon wordt ontbonden; indien één van de partijen ondanks sommatie in gebreke blijft binnen veertien dagen alsnog aan zijn contractuele verplichtingen te
 • Indien deze overeenkomst eindigt op grond van het in het vorige Lessee bepaalde, is de partij, aan wie de (voortijdige) beëindiging van de overeenkomst is te wijten, aan diens wederpartij bij wege van gefixeerde schadevergoeding verschuldigd een bedrag, dat gelijk is aan de termijnen gedurende

(aantal) maanden.

Artikel 14

 1. Na het einde van deze overeenkomst is de Lessor bevoegd te allen tijde het lease-object bij de Lessee weg te
 2. Het demonteren, het inpakken en het transport van het te retourneren lease- object geschiedt voor rekening en risico van de
 3. De Lessee is evenwel verplicht mee te werken of personeel ter beschikking te stellen teneinde de technici van of namens de Lessor of de leverancier desgevraagd behulpzaam te

Artikel 15

Op de onderhavige overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.

Het leasecontract is aangegaan door middel van de order die de klant heeft geplaatst en akkoord is gegaan met de leverings- en lease voorwaarden.