Leveringsvoorwaarden lease

Leveringsvoorwaarden lease

Algemene leaseovereenkomstsvoorwaarden

De Lessee is met het akkoord gaan op de algemene leveringsvoorwaarden bij de check out de leaseverplichting aangegaan met lessor. Dit maakt 1 op 1 deel uit van de leaseovereenkomst.

 1. Definities

1.1.  In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

Lessor: Aktie-Shop B.V. h.o.d.n. Refurbished Kinderwagens.nl is gevestigd te:

Pieter Zeemanweg 121

3316 GZ Dordrecht

Nederland
KVK-nummer: 64121496

bugabooflex@refurbished-kinderwagens.nl

1.2.     Lessee: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die via de website bij en met Lessor een leaseovereenkomst afsluit

1.3.     lease overeenkomst: de overeenkomst tussen Lessor en de Lessee voor het gebruik van de babyproducten door Lessee alsmede iedere andere overeenkomst tussen Lessor en Lessee.

1.4.    product(en): het product of de producten die via de website wordt geleased aan de Lessee door Lessor 1.5.     einddatum: de datum waarop het leaseovereenkomst eindigt door opzegging door Lessee zoals uiteengezet in artikel 18

1.6.     website: www.refurbished-kinderwagens.nl

 

 1. Algemeen

2.1.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leaseovereenkomsten die via de website tussen Lessor en de Lessee tot stand komen.

2.2.   Afspraken tussen Lessor en Lessee in afwijking van, of in aanvulling op, deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk per e-mail zijn bevestigd door directie van Lessor.

2.3.   Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Lessor vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

2.4.   Indien Lessor niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Lessor in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

2.5.   Lessor heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. De nieuwe versie van de algemene voorwaarden zijn enkel van toepassing op reeds tot stand gekomen overeenkomsten indien de Lessee uitdrukkelijk daarmee akkoord is gegaan.

2.6  Voor zover hiervan in deze algemene voorwaarden niet is afgeweken, rusten op de Lessor en de Lessee alle verplichtingen, die krachtens wet of gebruik op Lessor respectievelijk op een Lessee plegen te rusten.

 

 1. Het productaanbod

3.1.     Het door Lessor aan Lessee uitgebrachte aanbod is vrijblijvend.

3.2.   Het aanbod van Lessor op de website geldt zolang de voorraad strekt.

3.3.   Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

3.4.   Informatie over het artikel betreft altijd indicatieve informatie. Alle afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud.

3.5.   Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

3.6.   Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod op de website binden Lessor niet.

3.7.   Het assortiment dat op de website wordt aangeboden kan worden gewijzigd.

 

 1. Totstandkoming van de overeenkomst (leaseovereenkomst)

4.1.    De overeenkomst komt tot stand nadat de Lessee de bestelprocedure via de website heeft doorlopen.

4.2.   Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt Lessor de Lessee via de e-mail een bevestiging dat Lessor de bestelling heeft ontvangen. In deze bevestigingsmail zijn het bestelnummer en de overige gegevens van de bestelling van de Lessee opgenomen. Indien de Lessee niet onverwijld na de plaatsing van de bestelling een bevestigingsmail van Lessor heeft ontvangen, dan dient de Lessee contact op te nemen met de klantenservice van Lessor, voor de contactgegevens van de klantenservice van Lessor zie artikel 13.

4.3.   De bestelling kan pas via de website geplaatst worden nadat de Lessee heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. Op verzoek wordt een schriftelijk exemplaar van de algemene voorwaarden naar de Lessee gestuurd.

 

 1. Het leaseovereenkomst

5.1.     Lessee krijgt voor de duur van het Leaseovereenkomst de beschikking over de babyproduct(en).

5.2.   Het leaseovereenkomst geeft recht op service (zie verder artikel 7). Hieronder wordt verstaan: gratis repareren van gebreken aan babyproducten ontstaan door slijtage en normaal gebruik van de babyproduct(en).

 

 1. Verplichtingen van de Lessee (voorwaarden en aansprakelijkheid)

6.1.     Alle gegevens die de Lessee bij het tot stand komen van de overeenkomst aan Lessor verstrekt, dienen juist en volledig te zijn.

6.2.   Het is niet toegestaan om van de website gebruik te maken op een manier die andere gebruikers zou kunnen hinderen of anderszins het goede functioneren van de website zou kunnen aantasten. Het is voorts niet toegestaan om door het omzeilen van beveiligingsmaatregelen of met gebruikmaking van andere dan de eigen persoonlijke inloggegevens van afgesloten onderdelen van de website gebruik te maken.

6.3.   De producten zijn uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik door de Lessee. Het is niet toegestaan de producten aan iemand anders door te geven of door iemand anders te laten gebruiken.

6.4.  De Lessee maakt normaal gebruik van de producten zoals een goede Lessee betaamt en zorgen ervoor dat het product overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt.

6.5.   Het gebruik van de producten door de Lessee is voor eigen risico van de Lessee.

6.6.   Bij twijfel door de Lessee aan de veiligheid van de producten dient direct contact te worden opgenomen met Lessor, afdeling services.

6.7.   Als de Lessee de producten in gebruik neemt, wordt dit opgevat als bewijs dat deze goed functioneren en geen gebreken vertoont.

6.8.  Lessee moet in bezit zijn van een SEPA-bankrekeningnummer.

6.9.   De producten blijven te alle tijde eigendom van Lessor c.q. de leverancier van Lessor. Het is de Lessee niet toegestaan ten behoeve van een derde partij enig (zekerheids)recht op de producten te vestigen of te verlenen.

6.10. De Lessee mag aan de producten geen wijzigingen aanbrengen die niet zonder beschadigingen van de producten kunnen worden verwijderd.

6.11. Lessee is ermee bekend dat de producten eigendom kunnen zijn van een leverancier. Wanneer de producten eigendom zijn van een leverancier, is de Lessee gehouden om op eerste verzoek van de leverancier ofwel de producten bij de leverancier in te leveren, ofwel het toekomstig leaseovereenkomsttarief bevrijdend aan de leverancier te betalen.

6.12. De Lessee is gehouden het product in oorspronkelijke staat aan Lessor te retourneren.

6.13. Indien wij product van u beschadigd retour ontvangen, volgt er een aparte factuur.

6.14.De Lessor zal het lease-object in goede staat houden en alle noodzakelijke afstellingen, reparaties en vervanging van onderdelen uitvoeren of doen uitvoeren. Hiertoe zullen technici vanwege de Lessor en vanwege de leverancier vrije toegang tot de ruimte hebben, waarin het lease-object zich bevindt.

6.15 Bij vervanging zijn de rechten en verplichtingen van partijen eveneens van toepassing op het vervangende lease-object.

6.16 Het is de Lessee niet toegestaan het onderhoud en reparaties door een derde te doen uitvoeren.

 

 1. Service

7.1.     Lessor streeft ernaar een product te servicen binnen 2 werkdagen nadat door de Lessee contact is opgenomen met Lessor via telefoon, e-mail, of Whatsapp. Service verlenen gebeurt op afspraak met de Lessee.

7.2.   Service vindt alleen plaats in geval van een defect, vermissing of diefstal van de producten en alleen binnen Nederland.

7.3.   Wanneer de Lessee ten onrechte verzoekt tot service doet, heeft Lessor het recht voorrijkosten in rekening te brengen van €0.65 per kilometer. Wanneer Lessee niet verschijnt op een gemaakte service afspraak, wordt dit ook beschouwd als een onterecht service verzoek.

7.4   De Lessor verbindt zich ervoor zorg te dragen, dat tijdig aan de Lessee een ander lease-object ter beschikking wordt gesteld, indien en zolang het in gebruik gegeven lease-object door welke oorzaak ook gedurende meer dan één week niet kan functioneren

7.5 Slechts indien reparatie van het lease-object nodig is geworden door onoordeelkundig gebruik ervan door of namens de Lessee, komen de kosten van de reparatie en die van de tijdelijke vervanging voor rekening van de Lessee. 

 1. Prijzen

8.1.  De op de website vermelde prijzen voor de producten zijn in euro’s per maand en inclusief het geldende btw-tarief. Alle prijzen gelden per stuk, tenzij anders aangegeven.

8.2.   Lessor heeft het recht haar prijzen van tijd tot tijd aan te passen.

8.3.   Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

8.4.  Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

8.5   De Lessee verbindt zich om alle hulpmiddelen, benodigd voor het gebruik van het lease- object, tegen de geldende prijs te betrekken van de Lessor.

 1. Levering en leveringstermijn

9.1. De bestelling wordt afgehaald door de Lessee bij Lessor. Hiervoor wordt een instructie afspraak gepland.

9.2. De vermelde leveringstermijn is nimmer als een fatale termijn te beschouwen. Overschrijding van een door Lessor genoemde leveringstermijn geeft Lessee geen aanspraak op schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.

9.3. Onverminderd het bepaalde in 9.2 geldt dat, indien Lessor de producten niet binnen 60 dagen na de bestelling kan leveren, Lessor de Lessee daarvan via de e-mail op de hoogte brengt. Alleen in dat geval heeft de Lessee het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Dit geldt niet indien partijen uitdrukkelijk een langere leveringstermijn zijn overeengekomen. Indien de Lessee de overeenkomst ontbindt, dan betaalt Lessor eventueel reeds betaalde bedragen terug binnen 14 dagen na de ontbinding.

9.4.  Het risico van de producten gaat over op de Lessee op het moment dat de producten aan de Lessee bezorgd zijn.10. Herroepingsrecht

10.1. Het herroepingsrecht geldt alleen voor Nieuwe producten. Wanneer je een Refurbished product besteld kun je geen gebruik maken van onderstaande herroepingsrecht.

10.2.  De Lessee heeft het recht gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden. Deze termijn begint te lopen nadat de Lessee de gehele bestelling van Lessor heeft opgehaald. Lessee heeft na annulering nogmaals 3 dagen om het product retour te zenden, mits ongebruikt, onbeschadigd en onveranderd en in de originele (onbeschadigde) verpakking.

10.3.  Indien de Lessee gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, dient de Lessee via het e-mailadres aan bugabooflex@refurbished-kinderwagens.nl te melden dat hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht. De Lessee dient in deze e-mail te vermelden: het bestelnummer, een omschrijving van het te retourneren product, naam, adres en telefoonnummer.

10.4.  Doet de Lessee via de e-mail een beroep op zijn herroepingsrecht, dan stuurt Lessor na ontvangst van de e-mail de Lessee een bevestiging.

10.5.  Zijn de geretourneerde producten beschadigd, incompleet of gebruikt, dan wordt deze schade in mindering gebracht op het bedrag dat de Lessee overeenkomstig artikel 9 aan Lessor heeft betaald.

10.6.  Indien de Lessee de overeenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, dan zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van de Lessee.

10.7.  Het risico van de retourzending rust bij de Lessee.

10.8.  Lessor zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen 14 dagen nadat de Lessee een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht reeds betaalde ordergelden restitueren (met uitzondering van de verzendkosten).

10.9.  Als de dienst volledig binnen de bedenktermijn is uitgevoerd, dan vervalt het herroepingsrecht.

 1. Retouradres

11.1.  De producten dienen via Returnista geretourneerd te worden naar het volgende adres: Lessor te Pieter Zeemanweg 121 , 3316 GZ Dordrecht.

 1. Klantenservice

12.1.  Voor vragen over de bestelling of het indienen van een klacht, kan de Lessee contact opnemen met de klanten service van Lessor. De klantenservice van Lessor is op de volgende wijze bereikbaar: op +31 6 44384452 of via het e-mailadres: bugabooflex@refurbished-kinderwagens.nl 08.00u tot 20.00u.

12.2. Indien mogelijk, worden vragen direct beantwoord. Is dat niet mogelijk, dan wordt aan de Lessee kenbaar gemaakt binnen welke termijn de Lessee een antwoord kan verwachten.

12.3. Van een vraag en/of klacht die via de e-mail is ingediend en die niet direct beantwoord kan worden, wordt een ontvangstbevestiging naar de Lessee gestuurd waarin wordt opgenomen binnen welke termijn de Lessee een antwoord kan verwachten en/of de klacht afgehandeld wordt.

12.4. Klachten worden door Lessor in ieder geval binnen 5 werkdagen afgehandeld.

12.5. De Lessee dient Lessor de mogelijkheid te geven om de klacht te onderzoeken.

12.6. We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar bugabooflex@refurbished-kinderwagens.nl. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

 1. Melden van gebreken en schade aan pakket

13.1.  De Lessee is verplicht de geleverde producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat het afgeleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de Lessee (alvorens over te gaan tot terugzending aan Lessor) deze gebreken onmiddellijk via het e-mailadres  te melden aan Lessor.

13.2. Indien het product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan zal Lessor, kosteloos een nieuw product leveren of de prijs van het gebrekkige product crediteren, waarbij de Lessee het product retour zendt.

13.3. Indien het pakket met daarin de bestelling door de postbezorger aan de Lessee wordt aangeboden en het pakket is beschadigd, dan dient de Lessee het pakket niet te accepteren en het pakket niet in ontvangst te nemen. De Lessee heeft geen recht op compensatie of schadevergoeding indien er sprake is van transportschade en de Lessee het pakket wel heeft geaccepteerd en in ontvangst heeft genomen.

 

 

 1. Aansprakelijkheid Lessor

 14.1.  Lessor kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade die een direct of indirect gevolg is van:

14.1.1. Een gebeurtenis die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan     worden toegeschreven, of;

14.1.2.      Enige daad of nalatigheid van de Lessee.

14.2. Lessor is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door tijdelijke niet beschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website wegens onderhoud of anderszins.

14.3. De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de Lessee kunnen afwijken van de kleuren die het product werkelijk heeft. Lessor is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.

14.4.  Lessor is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Lessor is uitgegaan van door de Lessee verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, zoals het door de Lessee verkeerd opgeven van een afleveradres.

14.5. Lessor is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.

14.6. Lessor is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door de producten aan personen en aan eigendommen van derden en van Lessee, behalve in geval van- en voor zover deze schade (mede) is veroorzaakt door nalatigheid van Lessor.

14.6. Indien Lessor aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Lessor beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

14.7. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Lessor of haar ondergeschikten.

 

 1. Overmacht

15.1.  Lessor is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van Lessor liggen, dan wel niet aan haar doen en/of laten kunnen worden toegeschreven, worden in elk geval beschouwd: niet, niet volledige en/of vertraagde levering door de toeleveranciers van Lessor; oorlog en oorlogsgevaar; in – en uitvoerverboden; maatregelen van Nederlandse en/of internationale en/of buitenlandse overheidsorganen die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijker en/of kostbaarder maken dan bij het afsluiten van de overeenkomst te voorzien was; werkstakingen en/of bedrijfsbezettingen; epidemieën; verkeersstoringen; weersinvloeden; vervoersmoeilijkheden; brand; diefstal; storingen in levering van energie; internetstoring; storing in e-mail verkeer.

15.2. Indien Lessor weet of het vermoeden heeft dat zij de bestelling (deels) niet tijdig kan leveren door overmacht, dan stelt Lessor de Lessee daarvan zo spoedig mogelijk via de e-mail op de hoogte. In een dergelijk geval is tevens artikel 8.3 van toepassing.

 1. Eigendom

16.1.  Lessor, althans haar leverancier, blijft eigenaar van de producten. Lessor is evenwel bevoegd de eigendom van de producten tijdens de looptijd van deze overeenkomst aan een derde over te dragen, mits hij ten laste van die derde en ten gunste van de Lessee bedingt, dat alle rechten en verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst, die aan de Lessee toekwamen resp. op hem rusten, ten gunste en ten laste van die derde door de Lessee kunnen worden uitgeoefend.

16.2. De Lessor zal de producten verzekeren en verzekerd houden tegen schade door verlies, diefstal en beschadiging, o.a. ten gevolge van brand.

16.3. Het is de Lessee niet toegestaan de producten van Lessor op enige wijze te wijzigen en/of daaraan toevoegingen aan te brengen. Het is aan de Lessee niet toegestaan de producten aard- en nagelvast te verbinden met de grond en/of het gebouw aan de (adres) te (plaats) of zodanig met een andere roerende of onroerende zaak te verbinden, dat de producten een bestanddeel van dat andere goed wordt.

16.4. Het verkopen van producten van Lessor door de Lessee is niet toegestaan.  Evenmin is het de Lessee toegestaan, zonder uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van de Lessor, het gebruik van de producten aan een derde over te dragen.16.5. Lessee is verplicht tegenover derden, zoals beslag leggende schuldeisers, te doen blijken van het eigendomsrecht van de producten van de Lessor, zodra het gevaar bestaat, dat een derde de producten gaat beschouwen als eigendom van de Lessee. Kosten gemaakt ter waarborging van de rechten van de Lessor tegenover derden komen voor rekening van de Lessee.

 1. Looptijd leaseovereenkomst en opzegging

17.1.  De leaseovereenkomst van nieuwe product(en) wordt aangegaan voor de in het Lease Contract overeengekomen termijn, met een minimumduur van zes maanden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De overeenkomst kan gedurende deze looptijd alleen tegen de laatste dag van de hiervoor genoemde periode schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

17.2. De leaseovereenkomst van refurbished babyproduct(en) wordt aangegaan voor de in het Lease Contract overeengekomen termijn, met een minimumduur van zes maanden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De overeenkomst kan gedurende deze looptijd alleen tegen de laatste dag van de hiervoor genoemde periode schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand

17.3. De overeenkomst vangt aan op de door u geselecteerde begindatum. Deze datum staat vermeld in de bevestigingsmail.

17.4. De Lessee en de Lessor kunnen een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan of is omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd te allen tijde opzeggen. Opzeggen dient tenminste plaats te vinden met inachtneming van een opzegtermijn een termijn van één maand, en slechts tegen het  einde van een kalendermaand,

17.5. De Lessee heeft na opzegging tot de einddatum recht op het gebruik van de producten en de plicht om de kosten van de leaseovereenkomst te voldoen. Ook wanneer de Lessee voor de einddatum de producten inlevert bij Lessor.

17.6.  Uiterlijk binnen vijf dagen na de einddatum van de overeenkomst dient Lessee de producten retour aan te bieden bij Returnista. Indien dit niet of niet tijdig gebeurt, wordt de einddatum met één maand verlengd.

17.7.  Lessor gaat ervan uit dat de Lessee tijdig kenbaar maakt indien langer dan de aangegane overeenkomst gebruik wenst te maken van de producten. Wanneer de Lessee, zonder Lessor hierover te informeren, het product niet uiterlijk op de laatste dag van het contract aan Lessor retourneert, wordt het contract stilzwijgend verlengd. Lessor behoudt zich het recht voor om maximaal het verschil tussen de leaseovereenkomstsprijs en de aankoopprijs in rekening te brengen.

17.8. Als de producten niet binnen zeven dagen na de einddatum is overgedragen aan Lessor en het leaseovereenkomst niet opnieuw is geactiveerd, zal Lessor aangifte doen van diefstal door de Lessee. Tevens is de Lessee in dat geval gehouden de door Lessor geleden schade te vergoeden welke wordt vastgesteld per type leaseovereenkomst en is hieronder terug te vinden in Tabel 1, onverminderd het recht van Lessor om volledige vergoeding te vragen van de door haar geleden schade, voor zover deze uitgaat boven het bedrag van de vastgestelde schadevergoeding afhankelijk van het type leaseovereenkomst.

17.9.Na de einddatum is de Lessor tevens bevoegd te allen tijde de producten bij de Lessee weg te (laten) halen.

17.10. Het demonteren, het inpakken en het transport van de producten geschiedt voor rekening en risico van de Lessee.

17.11.Lessee is evenwel verplicht mee te werken of personeel ter beschikking te stellen teneinde de technici van of namens de Lessor of de leverancier desgevraagd behulpzaam te zijn.

 

 1. Diefstal, tenietgaan of vermissing van de producten

18.1.  In geval van vermissing of diefstal van de producten is de Lessee verplicht om dit binnen 24 uur te melden aan Lessor en samen met een medewerker van Lessor aangifte te doen. De Lessee is in dat geval een eigen risico verschuldigd wat verschilt per type leaseovereenkomst. Het van toepassing zijnde eigen risico per type leaseovereenkomst. Lessee ontvangt van Lessor een vervangend product nadat de aangifte is afgerond en het eigen risico is voldaan. Het eigen risico is direct hieronder terug te vinden:

18.2. Nieuw: 75% van de nieuwprijs

18.3. Refurbished: 60% van de nieuwprijs

18.4.  Om incidenten als vermissing, diefstal en schade te voorkomen dienen de producten altijd binnen te staan.

18.5. Wanneer een vermist of gestolen product wordt teruggevonden binnen de looptijd van de leaseovereenkomst krijgt de Lessee maximaal het betaalde eigen risico gecrediteerd. Lessor bepaalt de hoogte van dit bedrag op basis van de staat van de producten en eventueel andere kosten.

18.6.  Als blijkt dat de Lessee foutieve informatie heeft verstrekt in het nadeel van Lessor, heeft Lessor het recht om een oneerlijkheidstoeslag van €100,- in rekening te brengen. Dit bedrag komt boven op het eigen risico.

18.7.  Wanneer er (onder)delen van de producten missen of worden gestolen, heeft Lessor het recht dit bij de Lessee in rekening te brengen tot maximaal het bedrag van het eigen risico.

18.8. Indien de producten tenietgaan, verloren raken of zodanig beschadigd worden, dat herstel niet verantwoord is, en vervanging ervan binnen 30 dagen na tijdstip, waarop dit evenement ter kennis is gebracht van De Lessor, niet mogelijk blijkt te zijn, eindigt de overeenkomst van rechtswege. 19.9. Indien diefstal, tenietgaan of vermissing van de producten te wijten is aan opzet of grove onachtzaamheid van Lessee (daaronder niet uitsluiten begrepen het niet nakomen van de bepalingen van het Lease Contract, deze algemene voorwaarden en/of de gebruiksvoorschriften van de producten), is Lessee gehouden tot volledige schadevergoeding aan Lessor. Deze schade bestaat in ieder geval over de tot de einddatum van de leaseovereenkomst resterende leaseprijs danwel de op dat moment geldende nieuwprijs van de producten.

 1. Schade

19.1.  Schade aan de producten ontstaan door vandalisme wordt door de Lessee binnen 24 uur gemeld aan Lessor20.2. Indien sprake is van schade en slijtage van de producten anders dan te verwachten door normaal gebruik, zulks ter beoordeling van Lessor, behoudt Lessor zich het recht voor de kosten daarvan te verhalen op de Lessee.

19.2. Indien sprake is van schade die is veroorzaakt door (mede)schuld van een derde partij is Lessee verplicht om de contactgegevens van deze derde partij en een door beide partijen voor akkoord ondertekende situatieschets aan te leveren bij Lessor via bugabooflex@refurbished-kinderwagens.nl. 

 1. Betalingen

20.1.  De Lessee is verplicht om bij afsluiten van een leaseovereenkomst tevens een machtiging tot automatische incasso van de maandelijkse leaseovereenkomstskosten en andere verschuldigde kosten af te laten schrijven van het opgegeven rekeningnummer.

20.2. Bij extra in rekening gebrachte kosten zoals het eigen risico heeft Lessor het recht eerst betaling daarvan te verlangen alvorens aan de Lessee een nieuw product te leveren. Wanneer de Lessee aangeeft in staat te zijn het openstaande bedrag te voldoen en dit blijkt niet het geval te zijn, is sprake van een onterechte service en kunnen hiervoor kosten in rekening worden gebracht.

20.3. Wanneer leaseovereenkomsts- of overige kosten niet kunnen worden afgeschreven of onterecht worden gestorneerd, is de Lessee van rechtswege in verzuim. De Lessee ontvangt dan een aanmaning om het verschuldigde alsnog binnen zeven dagen te voldoen. Indien het verschuldigde niet binnen de termijn van zeven dagen is voldaan, kan Lessor een incassobureau inschakelen. Alle extra administratiekosten, handelsrente en de buitengerechtelijke incassokosten zijn voor rekening van de Lessee.

 

 1. Niet nakomen verplichtingen

21.1. Lessor heeft het recht de leaseovereenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te zeggen door middel van een schriftelijke mededeling aan de Lessee indien:

21.1.1.      Lessee in verzuim is met de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de leaseovereenkomst;

21.1.2.    Lessee (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;

21.1.3.    Het faillissement van de Lessee wordt aangevraagd, of hij in staat van faillissement wordt verklaard;

21.1.4.    Lessee onder curatele wordt gesteld of wordt toegelaten tot de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen;

2.5.    Ten laste van Lessee beslag wordt gelegd op de kinderwagen of op andere goederen van Lessee en dit de nakoming van zijn verplichtingen uit het leaseovereenkomst nadelig beïnvloedt;

21.1.6.    Lessee naar het oordeel van Lessor misbruik maakt van de door Lessor geboden service;

21.1.7.    Lessee opzettelijk onjuiste informatie verschaft aan Lessor;

21.1.8.    Lessee anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de leaseovereenkomst na te kunnen komen.

 

 1. Gegevensbeheer

22.1. Indien de Lessee een bestelling plaatst bij Lessor, dan worden de gegevens van de Lessee opgenomen in het Lessee bestand van Lessor en houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en zal de gegevens van de Lessee niet verstrekken aan derden.

22.2 Lessor heeft het recht persoonsgegevens van Lessee te delen met haar leveranciers voor zover dat noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de contractuele verplichtingen tussen Lessor en haar leveranciers.

 

 

 

 1. Beveiliging en internet

23.1.   Lessor zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico’s van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de Lessee via de website ingevoerde gegevens.

23.2.   Lessor neemt de bescherming van Lessee gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht de Lessee het idee hebben dat de persoonlijke gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice op het telefoonnummer +31 6 44384452 of via e-mail: bugabooflex@refurbished-kinderwagens.nl.

 1. Verplichtingen Lessor

24.1. Lessor levert het product conform overeenkomst schoon, goed onderhouden en voor zover kenbaar is of zou moeten zijn, in technisch goede staat af.

24.2.  Lessor draagt zorg voor hulp bij reparatie en eventueel voor een vervangend product indien het ernstige schade betreft.

24.3.  Lessor inspecteert het product bij inlevering op eventuele schade.

24.4 De Lessor garandeert het goed functioneren van het lease-object zolang zij ter beschikking is gesteld.

24.5 De Lessor garandeert eveneens, dat het ter beschikking gestelde lease-object aan de door de Lessor in overleg met de leverancier opgegeven specificaties.

 

 1. Toepasselijk recht

25.1. Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

25.2. Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met de leaseovereenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank te Rotterdam.

 

 

Gelezen en hiermee akkoord doormiddel van het akkoord gaan met het Lease Contract door de Lessee.