Algemene leaseovereenkomstsvoorwaarden Aktie-Shop h.o.d.n. Refurbished-Kinderwagens

De lessee is met het akkoord gaan op de algemene leveringsvoorwaarden bij de check out de leaseverplichting aangegaan met Refurbished Kinderwagens. Dit maakt 1 op 1 deel uit van de leaseovereenkomst.

1. Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

Aktie-Shop B.V. h.o.d.n. Refurbished Kinderwagens.nl is gevestigd te:

Pieter Zeemanweg 121
3316 GZ Dordrecht
Nederland KVK-nummer: 64121496 hierna te noemen: Aktie-Shop B.V.


1.2. lessee: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die via de website bij Aktie-Shop B.V. h.o.d.n. Refurbished Kinderwagens.nl een leaseovereenkomst afsluit
1.3. lease overeenkomst: de overeenkomst tussen Aktie-Shop B.V. h.o.d.n. Refurbished Kinderwagens.nl en de lessee voor het gebruik van de babyproducten door lessee alsmede iedere andere overeenkomst tussen Aktie-Shop B.V. h.o.d.n. Refurbished Kinderwagens.nl en lessee.
1.4. product(en): het product of de producten die via de website wordt geleased aan de lessee door Aktie-Shop B.V.
1.5. einddatum: de datum waarop het leaseovereenkomst eindigt door opzegging door lessee zoals uiteengezet in artikel 18
1.6. website: www.refurbished-kinderwagens.nl
2. Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leaseovereenkomsten die via de website tussen Aktie-Shop B.V. h.o.d.n. Refurbished Kinderwagens.nl en de lessee tot stand komen.
2.2. Afspraken tussen Aktie-Shop B.V. h.o.d.n. Refurbished Kinderwagens.nl en lessee in afwijking van, of in aanvulling op, deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk per e-mail zijn bevestigd door directie van Aktie-Shop B.V.
2.3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Aktie-Shop B.V. h.o.d.n. Refurbished Kinderwagens.nl vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
2.4. Indien Aktie-Shop B.V. h.o.d.n. Refurbished Kinderwagens.nl niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Aktie-Shop B.V. h.o.d.n. Refurbished Kinderwagens.nl in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
2.5. Aktie-Shop B.V. h.o.d.n. Refurbished Kinderwagens.nl heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. De nieuwe versie van de algemene voorwaarden zijn enkel van toepassing op reeds tot stand gekomen overeenkomsten indien de lessee uitdrukkelijk daarmee akkoord is gegaan.
3. Het productaanbod
3.1. Het aanbod is vrijblijvend.
3.2. Het aanbod van Aktie-Shop B.V. h.o.d.n. Refurbished Kinderwagens.nl op de website geldt zolang de voorraad strekt.
3.3. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
3.4. Informatie over het artikel betreft altijd indicatieve informatie. Alle afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud.
3.5. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
3.6. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod op de website binden Aktie-Shop B.V. h.o.d.n. Refurbished Kinderwagens.nl niet.
3.7. Het assortiment dat op de website wordt aangeboden kan worden gewijzigd.
4. Totstandkoming van de overeenkomst (leaseovereenkomst)
4.1. De overeenkomst komt tot stand nadat de lessee de bestelprocedure via de website heeft doorlopen.
4.2. Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt Aktie-Shop B.V. h.o.d.n. Refurbished Kinderwagens.nl de lessee via de e-mail een bevestiging dat Aktie-Shop B.V. h.o.d.n. Refurbished Kinderwagens.nl de bestelling heeft ontvangen. In deze bevestigingsmail zijn het bestelnummer en de overige gegevens van de bestelling van de lessee opgenomen. Indien de lessee niet onverwijld na de plaatsing van de bestelling een bevestigingsmail van Aktie-Shop B.V. h.o.d.n. Refurbished Kinderwagens.nl heeft ontvangen, dan dient de lessee contact op te nemen met de klantenservice van Aktie-Shop B.V., voor de contactgegevens van de klantenservice van Aktie-Shop B.V. h.o.d.n. Refurbished Kinderwagens.nl zie artikel 13.
4.3. De bestelling kan pas via de website geplaatst worden nadat de lessee heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. Op verzoek wordt een schriftelijk exemplaar van de algemene voorwaarden naar de lessee gestuurd.
5. Leaseovereenkomst
5.1. Lessee krijgt voor de duur van het Leaseovereenkomst de beschikking over de babyproduct(en).
5.2. Het leaseovereenkomst geeft recht op service (zie verder artikel 7). Hieronder wordt verstaan: gratis repareren van gebreken aan babyproducten ontstaan door slijtage en normaal gebruik van de babyproduct(en).
5.3 Aktie-Shop doet een creditcheck op de aanvragen en kan zonder opgave van redenen de lease aanvraag weigeren.
6. Verplichtingen van de lessee (voorwaarden en aansprakelijkheid)
6.1. Alle gegevens die de lessee bij het tot stand komen van de overeenkomst aan Aktie-Shop B.V. h.o.d.n. Refurbished Kinderwagens.nl verstrekt, dienen juist en volledig te zijn.
6.2. Het is niet toegestaan om van de website gebruik te maken op een manier die andere gebruikers zou kunnen hinderen of anderszins het goede functioneren van de website zou kunnen aantasten. Het is voorts niet toegestaan om door het omzeilen van beveiligingsmaatregelen of met gebruikmaking van andere dan de eigen persoonlijke inloggegevens van afgesloten onderdelen van de website gebruik te maken.
6.3. De producten zijn uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik door de lessee. Het is niet toegestaan de gelesseerde producten aan iemand anders door te geven of door iemand anders te laten gebruiken.
6.4. De lessee maakt normaal gebruik van de producten zoals een goede lessee betaamt en zorgen ervoor dat het product overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt.
6.5. Het gebruik van de producten door de lessee is voor eigen risico van de lessee.
6.6. Bij twijfel door de lessee aan de veiligheid van de producten dient direct contact te worden opgenomen met Aktie-Shop B.V. h.o.d.n. Refurbished Kinderwagens.nl afdeling services. De klantenservice van Aktie-Shop B.V. h.o.d.n. Refurbished Kinderwagens.nl is op de volgende wijze bereikbaar: op +31 6 44384452 of via het e-mailadres: service@refurbished-kinderwagens.nl 08.00u tot 20.00u.
6.7. Als de lessee de producten in gebruik neemt, wordt dit opgevat als bewijs dat deze goed functioneren en geen gebreken vertoont.
6.8. Lessee moet in bezit zijn van een SEPA-bankrekeningnummer.
6.9. De producten blijven te alle tijde eigendom van Aktie-Shop B.V.. Het is de lessee niet toegestaan ten behoeve van een derde partij enig (zekerheids)recht op de producten te vestigen of te verlenen.
6.10. De lessee mag aan de producten geen wijzigingen aanbrengen die niet zonder beschadigingen van de producten kunnen worden verwijderd.
6.11. Lessee is ermee bekend dat de producten eigendom kunnen zijn van een leverancier. Wanneer de producten eigendom zijn van een leverancier, is de lessee gehouden om op eerste verzoek van de leverancier ofwel de producten bij de leverancier in te leveren, ofwel het toekomstig leaseovereenkomsttarief bevrijdend aan de leverancier te betalen.
6.12. De lessee is gehouden, na de laatste leasetermijn, het product in oorspronkelijke staat aan Aktie-Shop B.V. h.o.d.n. Refurbished Kinderwagens.nl te retourneren.
6.13. Indien wij het gelesseerde product van u beschadigd retour ontvangen, volgt er een aparte factuur.
7. Service
7.1. Aktie-Shop B.V. h.o.d.n. Refurbished Kinderwagens.nl streeft ernaar om binnen vijf werkdagen de klacht of service in behandeling te nemen nadat door de lessee contact is opgenomen met Aktie-Shop B.V. h.o.d.n. Refurbished Kinderwagens.nl via telefoon, e-mail, of Whatsapp. Service verlenen gebeurt op afspraak met de lessee.
7.2. Service vindt alleen plaats in geval van een defect, vermissing of diefstal van de producten en alleen binnen Nederland.
7.3. Wanneer de lessee ten onrechte verzoekt tot service heeft Aktie-Shop B.V. h.o.d.n. Refurbished Kinderwagens.nl het recht voorrijkosten in rekening te brengen van €0.65 per kilometer. Wanneer lessee niet verschijnt op een gemaakte service afspraak, wordt dit ook beschouwd als een onterecht service verzoek.
8. Prijzen
8.1. De op de website vermelde prijzen voor de producten zijn in euro’s per maand en inclusief het geldende btw-tarief. Alle prijzen gelden per stuk, tenzij anders aangegeven.
8.2. Aktie-Shop B.V. h.o.d.n. Refurbished Kinderwagens.nl heeft het recht haar prijzen van tijd tot tijd aan te passen.
8.3. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard door Aktie-Shop B.V. h.o.d.n. Refurbished Kinderwagens.nl
8.4. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
9. Levering en leveringstermijn
9.1. De bestelling wordt afgehaald door de lessee bij Aktie-Shop B.V., hiervoor wordt een instructie afspraak gepland.
9.2. De vermelde leveringstermijn is niet als een fatale termijn te beschouwen.
9.3. Indien Aktie-Shop B.V. h.o.d.n. Refurbished Kinderwagens.nl de via de website bestelde producten niet binnen 30 dagen na de bestelling kan leveren, dan stelt Aktie-Shop B.V. h.o.d.n. Refurbished Kinderwagens.nl de lessee daarvan via de e-mail op de hoogte en dan heeft de lessee het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden, tenzij partijen uitdrukkelijk een langere leveringstermijn zijn overeengekomen. Indien de lessee de overeenkomst ontbindt, dan betaalt Aktie-Shop B.V. h.o.d.n. Refurbished Kinderwagens.nl eventueel reeds betaalde bedragen terug binnen 14 dagen na de ontbinding.
9.4. Het risico van de producten gaat over op de lessee op het moment dat de producten aan de lessee bezorgd zijn.
10. Herroepingsrecht
10.1. Het herroepingsrecht geldt alleen voor Nieuwe producten. Wanneer je een Refurbished product besteld kun je geen gebruik maken van onderstaande herroepingsrecht.
10.2. De lessee heeft het recht gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden. Deze termijn begint te lopen nadat de lessee de gehele bestelling van Aktie-Shop B.V. h.o.d.n. Refurbished Kinderwagens.nl heeft opgehaald. Lessee heeft na annulering nogmaals 3 dagen om het product retour te zenden, mits ongebruikt, onbeschadigd en onveranderd en in de originele (onbeschadigde) verpakking.
10.3. Indien de lessee gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, dient de lessee via het e-mailadres aan service@refurbished-kinderwagens.nl te melden dat hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht. De lessee dient in deze e-mail te vermelden: het bestelnummer, een omschrijving van het te retourneren product, naam, adres en telefoonnummer.
10.4. Doet de lessee via de e-mail een beroep op zijn herroepingsrecht, dan stuurt Aktie-Shop B.V. h.o.d.n. Refurbished Kinderwagens.nl na ontvangst van de e-mail de lessee een bevestiging.
10.5. Zijn de geretourneerde producten beschadigd, incompleet of gebruikt, dan wordt deze schade in mindering gebracht op het bedrag dat de lessee overeenkomstig artikel 9 aan Aktie-Shop B.V. h.o.d.n. Refurbished Kinderwagens.nl heeft betaald.
10.6. Indien de lessee de overeenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, dan zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van de lessee.
10.7. Het risico van de retourzending rust bij de lessee.
10.8. Aktie-Shop B.V. h.o.d.n. Refurbished Kinderwagens.nl zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen 14 dagen nadat de lessee een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht reeds betaalde ordergelden restitueren (met uitzondering van de verzendkosten). Dit alles na ontvangst en controle staat van de producten. Aktie-Shop B.V. h.o.d.n. Refurbished Kinderwagens.nl behoudt het recht om schades welke worden geconstateerd in rekening te brengen bij lessee.
10.9. Als de dienst volledig binnen de bedenktermijn is uitgevoerd, dan vervalt het herroepingsrecht.
11. Retouradres
11.1. De producten dienen geretourneerd te worden naar het volgende adres: Aktie-Shop B.V. h.o.d.n. Refurbished Kinderwagens.nl te Pieter Zeemanweg 121 , 3316 GZ Dordrecht.
12. Klantenservice
12.1. Voor vragen over de bestelling of het indienen van een klacht, kan de lessee contact opnemen met de klanten service van Aktie-Shop B.V.. De klantenservice van Aktie-Shop B.V. h.o.d.n. Refurbished Kinderwagens.nl is op de volgende wijze bereikbaar: op +31 6 44384452 of via het e-mailadres: service@refurbished-kinderwagens.nl 08.00u tot 20.00u.
12.2. Indien mogelijk, worden vragen direct beantwoord. Is dat niet mogelijk, dan wordt aan de lessee kenbaar gemaakt binnen welke termijn de lessee een antwoord kan verwachten.
12.3. Van een vraag en/of klacht die via de e-mail is ingediend en die niet direct beantwoord kan worden, wordt een ontvangstbevestiging naar de lessee gestuurd waarin wordt opgenomen binnen welke termijn de lessee een antwoord kan verwachten en/of de klacht afgehandeld wordt.
12.4. Klachten worden door Aktie-Shop B.V. h.o.d.n. Refurbished Kinderwagens.nl in ieder geval binnen 5 werkdagen afgehandeld. Hierin geldt dat Aktie-Shop B.V. h.o.d.n. Refurbished Kinderwagens.nl binnen 5 dagen kenbaar maakt aan lessee hoe en wanneer de klacht wordt afgehandeld. De bij Aktie-Shop B.V. h.o.d.n. Refurbished Kinderwagens.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 5 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Aktie-Shop B.V. h.o.d.n. Refurbished Kinderwagens.nl binnen de termijn van 5 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
12.5. De lessee dient Aktie-Shop B.V. h.o.d.n. Refurbished Kinderwagens.nl in staat stellen de klacht te onderzoeken en alle hiervoor relevante informatie aan de verkoper te verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk is, vindt deze plaats voor rekening van de lessee, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor de partij welke het product aanbiedt voor verzending.
12.6. We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar service@refurbished-kinderwagens.nl. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.
13. Melden van gebreken en schade aan pakket
14.1. De lessee is verplicht de geleverde producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat het afgeleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de lessee (alvorens over te gaan tot terugzending aan Aktie-Shop B.V.) deze gebreken onmiddellijk via het e-mailadres service@refurbished-kinderwagens.nl te melden aan Aktie-Shop B.V..
14.2. Indien het product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan zal Aktie-Shop B.V., kosteloos een nieuw product leveren of de prijs van het gebrekkige product crediteren, waarbij de lessee het product retour zendt.
14.3. Indien het pakket met daarin de bestelling door de postbezorger aan de lessee wordt aangeboden en het pakket is beschadigd, dan dient de lessee het pakket niet te accepteren en het pakket niet in ontvangst te nemen. De lessee heeft geen recht op compensatie of schadevergoeding indien er sprake is van transportschade en de lessee het pakket wel heeft geaccepteerd en in ontvangst heeft genomen.
15. Aansprakelijkheid Aktie-Shop B.V. h.o.n.d. Refurbished Kinderwagens.nl
15.1. Aktie-Shop B.V. h.o.d.n. Refurbished Kinderwagens.nl kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade die een direct of indirect gevolg is van
15.1.1. Een gebeurtenis die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 14 van deze algemene voorwaarden;
15.1.2. Enige daad of nalatigheid van de lessee.
15.2. Aktie-Shop B.V. h.o.d.n. Refurbished Kinderwagens.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door tijdelijke niet beschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website wegens onderhoud of anderszins.
15.3. De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de lessee kunnen afwijken van de kleuren die het product werkelijk heeft. Aktie-Shop B.V. h.o.d.n. Refurbished Kinderwagens.nl is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.
15.4. Aktie-Shop B.V. h.o.d.n. Refurbished Kinderwagens.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Aktie-Shop B.V. h.o.d.n. Refurbished Kinderwagens.nl is uitgegaan van door de lessee verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, zoals het door de lessee verkeerd opgeven van een afleveradres.
15.5. Aktie-Shop B.V. h.o.d.n. Refurbished Kinderwagens.nl is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
15.6. Indien Aktie-Shop B.V. h.o.d.n. Refurbished Kinderwagens.nl aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Aktie-Shop B.V. h.o.d.n. Refurbished Kinderwagens.nl beperkt tot maximaal het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
15.7 Aktie-Shop B.V. h.o.d.n. Refurbished Kinderwagens.nl is nimmer aansprakelijk voor schade aan gebruiker of derden welke onstaan zijn door oneigenlijk/onjuist gebruik van het product zoals tevens gesteld in de meegeleverde gebruiksaanwijzing van het geleverde product aan lessee.
15.8 Buiten de expliciet overeengekomen of door de verkoper gegeven garanties aanvaardt de verkoper geen enkele aansprakelijkheid.
15.9 Iedere aansprakelijkheid van Aktie-Shop B.V. h.o.d.n. Refurbished Kinderwagens.nl voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
15.10 De lessee moet al die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.
15.11 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Aktie-Shop B.V. h.o.d.n. Refurbished Kinderwagens.nl of haar ondergeschikten.
16. Overmacht
16.1. Aktie-Shop B.V. h.o.d.n. Refurbished Kinderwagens.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van Aktie-Shop B.V. h.o.d.n. Refurbished Kinderwagens.nl liggen, dan wel niet aan haar doen en/of laten kunnen worden toegeschreven, worden in elk geval beschouwd: niet, niet volledige en/of vertraagde levering door de toeleveranciers van Aktie-Shop B.V.; oorlog en oorlogsgevaar; in – en uitvoerverboden; maatregelen van Nederlandse en/of internationale en/of buitenlandse overheidsorganen die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijker en/of kostbaarder maken dan bij het afsluiten van de overeenkomst te voorzien was; werkstakingen en/of bedrijfsbezettingen; pandemieën; epidemieën; verkeersstoringen; weersinvloeden; vervoersmoeilijkheden; brand; diefstal; storingen in levering van energie; internetstoring; storing in email verkeer.
16.2. Indien Aktie-Shop B.V. h.o.d.n. Refurbished Kinderwagens.nl weet of het vermoeden heeft dat zij de bestelling (deels) niet tijdig kan leveren door overmacht, dan stelt Aktie-Shop B.V. h.o.d.n. Refurbished Kinderwagens.nl de lessee daarvan zo spoedig mogelijk via de e-mail op de hoogte. In een dergelijk geval is tevens artikel 8.2 van toepassing
17. Eigendom
17.1. Aktie-Shop B.V. h.o.d.n. Refurbished Kinderwagens.nl blijft eigenaar van de gelesseerde babyproducten.
17.2. Het is de lessee niet toegestaan de producten van Aktie-Shop B.V. h.o.d.n. Refurbished Kinderwagens.nl op enige wijze te wijzigen.
17.3. Het verkopen of door verhuren van producten van Aktie-Shop B.V. h.o.d.n. Refurbished Kinderwagens.nl door de lessee is niet toegestaan.
18. Looptijd leaseovereenkomst en opzegging
18.1. De leaseovereenkomst van nieuwe babyproduct(en) wordt aangegaan voor een minimumduur van drie maanden zoals overeengekomen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, en wordt na einde leaseovereenkomst steeds stilzwijgend met een maand verlengd wanneer lessee de producten niet retourneert.
18.2. De leaseovereenkomst van refurbished babyproduct(en) wordt aangegaan voor een minimumduur drie maanden zoals aangegeven op de website, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, en wordt steeds stilzwijgend met een maand verlengd.
18.3. De overeenkomst vangt aan op de door u geselecteerde begindatum. Deze datum staat vermeld in de bevestigingsmail.
18.4. De lessee kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen. Opzeggen dient tenminste 1 maand voor het einde van het contract plaats te vinden. Ter illustratie, als de leaseovereenkomst per 2 januari is aangegaan en lessee wil product voor 2 maanden leaseovereenkomst, dient opzegging voor 1 februari te gebeuren.
18.5. De lessee heeft na opzegging tot de einddatum recht op het gebruik van de producten en de plicht om de kosten van de leaseovereenkomst te voldoen. Ook wanneer de lessee voor de einddatum de producten inlevert bij Aktie-Shop B.V..
18.6. De overeenkomst ten aanzien van babyproduct eindigt bij het opzeggen van de leaseovereenkomst periode. Het product dient rond de einddatum van de overeenkomst retour te worden aangeboden bij DPD of PostNL inleverpunt door de lessee. De datum dient zo dicht mogelijk bij de einddatum van de overeenkomst te liggen en mag de einddatum niet met meer dan vijf dagen overschrijden. Indien dit niet of niet tijdig gebeurt, wordt het leaseovereenkomst van het product met een maand verlengd.
18.7. Aktie-Shop B.V. h.o.d.n. Refurbished Kinderwagens.nl gaat ervan uit dat de lessee tijdig kenbaar maakt indien langer dan de aangegane overeenkomst gebruik wenst te maken van de gelesseerde producten. Wanneer de lessee, zonder Aktie-Shop B.V. h.o.d.n. Refurbished Kinderwagens.nl hierover te informeren, het product niet uiterlijk op de laatste dag van het contract aan Aktie-Shop B.V. h.o.d.n. Refurbished Kinderwagens.nl retourneert, wordt het contract stilzwijgend met een maand verlengt. Aktie-Shop B.V. h.o.d.n. Refurbished Kinderwagens.nl behoudt zich het recht voor om maximaal het verschil tussen de leaseovereenkomstsprijs en de aankoopprijs in rekening te brengen.
18.8. Als de producten niet binnen zeven dagen na de einddatum is overgedragen aan Aktie-Shop B.V. h.o.d.n. Refurbished Kinderwagens.nl en het leaseovereenkomst niet opnieuw is geactiveerd, zal Aktie-Shop B.V. h.o.d.n. Refurbished Kinderwagens.nl aangifte doen van diefstal door de lessee. Tevens is de lessee in dat geval gehouden de door Aktie-Shop B.V. h.o.d.n. Refurbished Kinderwagens.nl geleden schade te vergoeden welke wordt vastgesteld per type leaseovereenkomst en is hieronder terug te vinden in Tabel 1, onverminderd het recht van Aktie-Shop B.V. h.o.d.n. Refurbished Kinderwagens.nl om volledige vergoeding te vragen van de door
haar geleden schade, voor zover deze uitgaat boven het bedrag van de vastgestelde schadevergoeding afhankelijk van het type leaseovereenkomst.
18.9. Schadevergoeding
18.9.1. Nieuw: 75% van de nieuwprijs
18.9.2. Refurbished: 60% van de nieuwprijs
19. Diefstal of vermissing
19.1. In geval van vermissing of diefstal van de producten is de lessee verplicht om dit binnen 24 uur te melden aan Aktie-Shop B.V. h.o.d.n. Refurbished Kinderwagens.nl en samen met een medewerker van Aktie-Shop B.V. h.o.d.n. Refurbished Kinderwagens.nl aangifte te doen. De lessee is in dat geval een eigen risico verschuldigd wat verschilt per type leaseovereenkomst. Het van toepassing zijnde eigen risico per type leaseovereenkomst. Lessee ontvangt van Aktie-Shop B.V. h.o.d.n. Refurbished Kinderwagens.nl een vervangend product nadat de aangifte is afgerond en het eigen risico is voldaan. Het eigen risico is direct hieronder terug te vinden
19.2. Nieuw: 50% van de nieuwprijs
19.3. Refurbished: 25% van de nieuwprijs
19.4. Om incidenten als vermissing, diefstal en schade te voorkomen dienen de producten altijd binnen en in het zicht van lessee te staan.
19.5. Wanneer een vermist of gestolen product wordt teruggevonden binnen de looptijd van de leaseovereenkomst krijgt de lessee maximaal het betaalde eigen risico gecrediteerd. Aktie-Shop B.V. h.o.d.n. Refurbished Kinderwagens.nl bepaalt de hoogte van dit bedrag op basis van de staat van de producten en eventueel andere kosten.
19.6. Als blijkt dat de lessee foutieve informatie heeft verstrekt in het nadeel van Aktie-Shop B.V., heeft Aktie-Shop B.V. h.o.d.n. Refurbished Kinderwagens.nl het recht om een oneerlijkheidstoeslag van €100,- in rekening te brengen. Dit bedrag komt boven op het eigen risico.
19.7. Wanneer er (onder)delen van de producten missen of worden gestolen, heeft Aktie-Shop B.V. h.o.d.n. Refurbished Kinderwagens.nl het recht dit bij de lessee in rekening te brengen tot maximaal het bedrag van het eigen risico.
20. Schade
20.1. Schade aan de producten ontstaan door vandalisme wordt door de lessee binnen 24 uur gemeld aan Aktie-Shop B.V..
20.2. Indien sprake is van schade en slijtage van de producten anders dan te verwachten door normaal gebruik, zulks ter beoordeling van Aktie-Shop B.V., behoudt Aktie-Shop B.V. h.o.d.n. Refurbished Kinderwagens.nl zich het recht voor de kosten daarvan te verhalen op de lessee.
20.3. Indien sprake is van schade die is veroorzaakt door (mede)schuld van een derde partij is lessee verplicht om de contactgegevens van deze derde partij en een door beide partijen voor akkoord ondertekende situatieschets aan te leveren bij Aktie-Shop B.V. h.o.d.n. Refurbished Kinderwagens.nl via service@refurbished-kinderwagens.nl.
21. Betalingen
21.1. De lessee is verplicht om bij afsluiten van een leaseovereenkomst tevens een machtiging tot automatische incasso van de maandelijkse leaseovereenkomstskosten en andere verschuldigde kosten af te laten schrijven van het opgegeven rekeningnummer.
21.2. Bij extra in rekening gebrachte kosten zoals het eigen risico heeft Aktie-Shop B.V. h.o.d.n. Refurbished Kinderwagens.nl het recht eerst betaling daarvan te verlangen alvorens aan de lessee een nieuw product te leveren. Wanneer de lessee aangeeft in staat te zijn het openstaande bedrag te voldoen en dit blijkt niet het geval te zijn, is sprake van een onterechte service en kunnen hiervoor kosten in rekening worden gebracht.
21.3. Wanneer leaseovereenkomsts- of overige kosten niet kunnen worden afgeschreven of onterecht worden gestorneerd, is de lessee van rechtswege in verzuim. De lessee ontvangt dan een aanmaning om het verschuldigde alsnog binnen zeven dagen te voldoen. Indien het verschuldigde niet binnen de termijn van zeven dagen is voldaan, kan Aktie-Shop B.V. h.o.d.n. Refurbished Kinderwagens.nl een incassobureau inschakelen. Alle extra administratiekosten, handelsrente en de buitengerechtelijke incassokosten zijn voor rekening van de lessee.
21.4 Bij uitblijven van volledige betaling door de lessee, heeft kan Aktie-Shop B.V. h.o.d.n. Refurbished Kinderwagens.nl het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de lessee alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld.
21.5 Door de lessee gedane achterstallige betalingen worden door Aktie-Shop B.V. h.o.d.n. Refurbished Kinderwagens.nl eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de lessee bij de betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
22. Niet nakomen verplichtingen
22.1. Aktie-Shop B.V. h.o.d.n. Refurbished Kinderwagens.nl heeft het recht de leaseovereenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te zeggen door middel van een schriftelijke mededeling aan de lessee indien:
22.1.1. Lessee in verzuim is met de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de leaseovereenkomst;
22.1.2. Lessee (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
22.1.3. Het faillissement van de lessee wordt aangevraagd, of hij in staat van faillissement wordt verklaard;
22.1.4. Lessee onder curatele wordt gesteld of wordt toegelaten tot de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen;
22.1.5. Ten laste van lessee beslag wordt gelegd op de kinderwagen of op andere goederen van lessee en dit de nakoming van zijn verplichtingen uit het leaseovereenkomst nadelig beïnvloedt;
22.1.6. Lessee naar het oordeel van Aktie-Shop B.V. h.o.d.n. Refurbished Kinderwagens.nl misbruik maakt van de door Aktie-Shop B.V. h.o.d.n. Refurbished Kinderwagens.nl geboden service;
22.1.7. Lessee opzettelijk onjuiste informatie verschaft aan Aktie-Shop B.V.;
22.1.8. Lessee anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de leaseovereenkomst na te kunnen komen.
22.1.9. Lessee heeft het recht de leaseovereenkomst per direct te beëindigen indien Aktie-Shop B.V. h.o.d.n. Refurbished Kinderwagens.nl haar verplichtingen zoals beschreven in de algemene voorwaarden herhaaldelijk en/of in ernstige mate niet is nagekomen.
23. Gegevensbeheer
23.1. Indien de lessee een bestelling plaatst bij Aktie-Shop B.V., dan worden de gegevens van de lessee opgenomen in het lesseebestand van Aktie-Shop B.V. h.o.d.n. Refurbished Kinderwagens.nl en houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en zal de gegevens van de lessee niet verstrekken aan derden.
24. Beveiliging en internet
24.1. Aktie-Shop B.V. h.o.d.n. Refurbished Kinderwagens.nl zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico’s van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de lessee via de website ingevoerde gegevens.
24.2. Aktie-Shop B.V. h.o.d.n. Refurbished Kinderwagens.nl neemt de bescherming van lesseegegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht de lessee het idee hebben dat de persoonlijke gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice op het telefoonnummer +31 6 44384452 of via e-mail: service@refurbished-kinderwagens.nl.
25. Verplichtingen Aktie-Shop B.V.
25.1. Aktie-Shop B.V. h.o.d.n. Refurbished Kinderwagens.nl levert het product conform overeenkomst schoon, goed onderhouden en voor zover kenbaar is of zou moeten zijn, in technisch goede staat af.
25.2. Aktie-Shop B.V. h.o.d.n. Refurbished Kinderwagens.nl draagt zorg voor hulp bij reparatie en eventueel voor een vervangend product indien het ernstige schade betreft. In een dergelijk geval zijn artikelen 13 en 15 van toepassing.
25.3. Aktie-Shop B.V. h.o.d.n. Refurbished Kinderwagens.nl inspecteert het product bij inlevering op eventuele schade.
26. Toepasselijk recht
26.1. Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
26.2. Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met de leaseovereenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.
Gelezen en hiermee akkoord doormiddel van het akkoord gaan met de algemene leveringsvoorwaarden door de lessee.