Allmänna villkor för REnoverade Barnvagnar

 

 

 

Allmänna villkor för Stichting Webshop Keurmerk

Dessa allmänna villkor för Stichting Webshop Keurmerk har utarbetats i samråd med konsumentföreningen inom ramen för samordningsgruppen för självreglering (CZ) i det sociala och ekonomiska rådet och gäller från och med den 1 juni 2014.

Dessa allmänna villkor kommer att användas av alla medlemmar i Stichting Webshop Keurmerk med undantag för finansiella tjänster som avses i lagen om finansiell tillsyn och i den mån dessa tjänster övervakas av den nederländska myndigheten för finansmarknaderna.

Innehåll

Artikel 1 – Definitioner
Artikel 2 – Entreprenörens identitet
Artikel 3 – Tillämplighet
Artikel 4 – Erbjudandet
Artikel 5 – Avtalet
Artikel 6 – Ångerrätt
Artikel 7 – Konsumentens skyldigheter under ångerfristen
Artikel 8 – Konsumentens utövande av ångerrätten och kostnader för detta
Artikel 9 – Näringsidkarens skyldigheter i händelse av ångerrätt
Artikel 10 – Uteslutande av ångerrätt
Artikel 11 – Priset
Artikel 12 – Fullgörelse och tilläggsgaranti
Artikel 13 – Leverans och utförande
Artikel 14 – Varaktighetstransaktioner: varaktighet, uppsägning och förlängning
Artikel 15 – Betalning
Artikel 16 – Klagomålsförfarande
Artikel 17 – Tvister
Artikel 18 – Ytterligare eller andra bestämmelser
Artikel 19 – Ändringar i de allmänna villkoren för Stichting Webshop Keurmerk

Artikel 1 – Definitioner

I dessa villkor gäller följande definitioner:

 1. Tilläggsavtal: ett avtal enligt vilket konsumenten förvärvar produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster i samband med ett distansavtal och dessa produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster tillhandahålls av entreprenören eller av en tredje part på grundval av ett arrangemang mellan denna tredje part och entreprenören;
 2. Ångerfrist: den period inom vilken konsumenten kan utöva sin ångerrätt;
 3. Konsument: den fysiska person som inte agerar för ändamål som är relaterade till hans handel, affärer, hantverk eller yrke;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitalt innehåll: data som produceras och levereras i digital form;
 6. Avtal om fortlöpande prestation: ett avtal om regelbunden leverans av varor, tjänster och/eller digitalt innehåll under en definierad tidsperiod;
 7. Varaktig databärare: varje verktyg – inklusive e-post – som gör det möjligt för konsumenten eller entreprenören att lagra information som riktas till honom personligen, på ett sätt som möjliggör framtida konsultation eller användning under en period som är anpassad till det syfte för vilket informationen är avsedd, och som möjliggör oförändrad reproduktion av den lagrade informationen;
 8. Ångerrätt: konsumentens möjlighet att avstå från distansavtalet inom ångerfristen;
 9. Entreprenör: den fysiska eller juridiska person som är medlem i Stichting Webshop Keurmerk och som erbjuder produkter, (tillgång till) digitalt innehåll och/eller tjänster till konsumenter på distans;
 10. Distansavtal: ett avtal som ingås mellan entreprenören och konsumenten som en del av ett organiserat system för distansförsäljning av produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster, enligt vilket, fram till och med ingåendet av avtalet, exklusiv eller delvis användning görs av en eller flera tekniker för distanskommunikation
 11. Modell för ångerformulär: den europeiska modell för ångerformulär som ingår i bilaga I till dessa villkor;
 12. Teknik för distanskommunikation: medel som kan användas för att ingå ett avtal utan att konsumenten och entreprenören behöver vara tillsammans i samma rum vid samma tidpunkt;

Artikel 2 – Entreprenörens identitet

Renoverade Barnvagnar
Pieter Zeemanweg 121
3316 GZ Dordrecht
Nederländerna
+31644384452 (på detta nummer kan vi nås 7 dagar i veckan, även på kvällen)
verkoop@refurbished-kinderwagens.nl
Handelskammarens nummer: 64121496
BTW-identificatienummer;NL855530881 B01

m entreprenörens verksamhet omfattas av ett relevant licenssystem: uppgifter om uppgifter om tillsynsmyndigheten; Ej tillämpligt, detta är en frivillig kvalitet som vi garanterar.

Om entreprenören utövar ett reglerat yrke:

 • den yrkesförening eller organisation som han är ansluten till;
 • Yrkestiteln, den plats i EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet där den beviljades;
 • en hänvisning till de yrkesregler som är tillämpliga i Nederländerna och indikationer på var och hur dessa yrkesregler kan nås.

Artikel 3 – Tillämplighet

 1. Dessa allmänna villkor gäller för varje erbjudande som entreprenören gör och för varje distansavtal som ingås mellan entreprenören och konsumenten.
 2. Innan distansavtalet ingås kommer texten till dessa allmänna villkor att göras tillgänglig för konsumenten. Om detta inte är rimligt möjligt ska entreprenören, innan distansavtalet ingås, ange hur de allmänna villkoren kan inspekteras i entreprenörens lokaler och att de kommer att skickas kostnadsfritt så snart som möjligt på konsumentens begäran.
 3. Om distansavtalet ingås elektroniskt, i motsats till föregående stycke och innan distansavtalet ingås, kan texten till dessa allmänna villkor göras tillgänglig för konsumenten elektroniskt på ett sådant sätt att den kan lagras av konsumenten på ett enkelt sätt på en hållbar databärare. Om detta inte är rimligt möjligt kommer det, innan distansavtalet ingås, att anges var de allmänna villkoren kan inspekteras elektroniskt och att de kommer att skickas elektroniskt eller på annat sätt kostnadsfritt på konsumentens begäran.
 4. Om särskilda produkt- eller tjänstevillkor gäller utöver dessa allmänna villkor, ska andra och tredje styckena gälla i tillämpliga delar och i händelse av motstridiga villkor kan konsumenten alltid åberopa den tillämpliga bestämmelse som är mest gynnsam för honom.

Artikel 4 – Erbjudandet

 1. Om ett erbjudande har en begränsad giltighetstid eller är förenat med villkor ska detta uttryckligen anges i erbjudandet.
 2. Erbjudandet innehåller en fullständig och korrekt beskrivning av de produkter, det digitala innehåll och/eller de tjänster som erbjuds. Beskrivningen är tillräckligt detaljerad för att konsumenten ska kunna göra en korrekt bedömning av erbjudandet. Om entreprenören använder bilder är dessa en sanningsenlig representation av de erbjudna produkterna, tjänsterna och / eller det digitala innehållet. Uppenbara misstag eller uppenbara fel i erbjudandet binder inte entreprenören.
 3. Varje erbjudande innehåller sådan information att det är tydligt för konsumenten vilka rättigheter och skyldigheter som är knutna till att acceptera erbjudandet.

Artikel 5 – Avtalet

 1. Med förbehåll för bestämmelserna i punkt 4 ingås avtalet vid den tidpunkt då konsumenten accepterar erbjudandet och uppfyller de angivna villkoren.
 2. Om konsumenten har accepterat erbjudandet på elektronisk väg, ska näringsidkaren omedelbart bekräfta mottagandet av accept av erbjudandet på elektronisk väg. Så länge mottagandet av denna accept inte har bekräftats av entreprenören kan konsumenten upplösa avtalet.
 3. Om avtalet ingås elektroniskt ska entreprenören vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda den elektroniska överföringen av data och säkerställa en säker webbmiljö. Om konsumenten kan betala elektroniskt kommer entreprenören att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder.
 4. Entreprenören kan – inom rättsliga ramar – informera sig om huruvida konsumenten kan uppfylla sina betalningsskyldigheter, liksom om alla de fakta och faktorer som är viktiga för ett ansvarsfullt ingående av distansavtalet. Om entreprenören på grundval av denna undersökning har goda skäl att inte ingå avtalet, har han rätt att vägra en beställning eller ansökan eller att bifoga särskilda villkor för genomförandet, samtidigt som han anger skäl.
 5. Entreprenören kommer, senast när han levererar produkten, tjänsten eller det digitala innehållet till konsumenten, att skicka följande information, skriftligen eller på ett sådant sätt att den kan lagras av konsumenten på ett tillgängligt sätt på en hållbar databärare:
 6. Besöksadressen till näringsidkarens kontor dit konsumenten kan vända sig med klagomål;
 7. Villkoren för och sättet på vilket konsumenten kan utöva ångerrätten eller, i förekommande fall, tydlig information om undantag från ångerrätten;
 8. Information om garantier och befintlig kundservice;
 9. Priset inklusive alla skatter för produkten, tjänsten eller det digitala innehållet, i tillämpliga fall leveranskostnaderna, och metoden för betalning, leverans eller fullgörande av distansavtalet;
 10. Kraven för uppsägning av avtalet om avtalet har en löptid på mer än ett år eller är på obestämd tid;
 11. Om konsumenten har ångerrätt, modellen för ångerformulär.
 12. Vid en varaktighetstransaktion gäller bestämmelsen i föregående stycke endast den första leveransen.

Artikel 6 – Ångerrätt

För produkter:

 1. Konsumenten kan upphäva ett avtal om köp av en produkt under en betänketid på minst 14 dagar utan att ange några skäl. Näringsidkaren får fråga konsumenten om skälet till ångerrätten, men får inte ålägga konsumenten att ange skäl.

 2. Den ångerfrist som avses i punkt 1 börjar löpa dagen efter det att konsumenten, eller en tredje part som konsumenten har utsett i förväg och som inte är transportören, har tagit emot produkten, eller:

 3. om konsumenten har beställt flera produkter i samma ordning: den dag då konsumenten, eller en tredje part som denne har utsett, har tagit emot den sista produkten. Näringsidkaren får, förutsatt att han tydligt har informerat konsumenten om detta före beställningsprocessen, neka en beställning av flera produkter med olika leveranstider.

 4. Om leveransen av en produkt består av flera försändelser eller delar: den dag då konsumenten, eller en tredje part som denne har angett, har mottagit den sista försändelsen eller delen;

  • vid avtal om regelbunden leverans av produkter under en viss period: den dag då konsumenten, eller en tredje part som denne har utsett, har mottagit den första produkten.

När det gäller tjänster och digitalt innehåll som inte tillhandahålls på ett fysiskt medium:

 1. Konsumenten får säga upp ett tjänsteavtal och ett avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll som inte tillhandahålls på ett fysiskt medium under minst 14 dagar utan att ange några skäl. Näringsidkaren får fråga konsumenten om skälet till frånträdandet, men får inte ålägga konsumenten att ange skäl.

 2. Den ångerfrist som avses i punkt 3 börjar löpa dagen efter det att avtalet ingåtts.

Förlängd ångerrätt för produkter, tjänster och digitalt innehåll som inte tillhandahålls på ett fysiskt medium i händelse av underlåtenhet att informera om ångerrätten:

 1. Om entreprenören inte har tillhandahållit konsumenten den lagstadgade informationen om ångerrätten eller modellens ångerformulär, löper avkylningsperioden ut 12 månader efter utgången av den ursprungliga avkylningsperioden som fastställts i enlighet med de föregående punkterna i denna artikel.

 2. Om entreprenören har tillhandahållit konsumenten den information som avses i föregående stycke inom tolv månader efter ikraftträdandedatumet för den ursprungliga betänketiden, löper betänketiden ut 14 dagar efter den dag då konsumenten mottog denna information.

Artikel 7 – Konsumentens skyldigheter under betänketiden

 1. Under betänketiden ska konsumenten hantera produkten och dess förpackning med försiktighet. Han får endast packa upp eller använda produkten i den utsträckning som är nödvändig för att fastställa produktens art, egenskaper och funktion. Den grundläggande principen här är att konsumenten endast får hantera och inspektera produkten på samma sätt som han eller hon skulle få göra i en affär.
 2. Konsumenten är endast ansvarig för minskat värde på produkten till följd av ett sätt att hantera produkten som går utöver vad som är tillåtet enligt punkt 1.
 3. Konsumenten är inte ansvarig för värdeminskning av produkten om näringsidkaren inte gav honom all lagstadgad information om ångerrätten före eller vid tidpunkten för ingåendet av avtalet.

Artikel 8 – Konsumentens utövande av ångerrätten och kostnader för detta

 1. Om konsumenten utövar sin ångerrätt ska han eller hon meddela näringsidkaren detta inom ångerfristen med hjälp av modellen för ångerblankett eller på något annat otvetydigt sätt.
 2. Så snart som möjligt, men inom 14 dagar från dagen efter det meddelande som avses i punkt 1, returnerar konsumenten produkten eller överlämnar den till (en auktoriserad representant för) entreprenören. Detta krävs inte om entreprenören har erbjudit sig att hämta produkten själv. Konsumenten har i alla fall iakttagit returperioden om han returnerar produkten innan avkylningsperioden har löpt ut.
 3. Konsumenten returnerar produkten med alla levererade tillbehör, om det är rimligt möjligt i sitt ursprungliga skick och förpackning, och i enlighet med de rimliga och tydliga instruktionerna från entreprenören.
 4. Risken och bevisbördan för korrekt och snabb utövande av ångerrätten ligger hos konsumenten.
 5. Konsumenten bär de direkta kostnaderna för att returnera produkten. Om näringsidkaren inte har angett att konsumenten ska bära dessa kostnader eller om näringsidkaren anger att konsumenten själv ska bära kostnaderna, behöver konsumenten inte bära kostnaderna för att returnera produkten.
 6. Om konsumenten frånträder avtalet efter att först uttryckligen ha begärt att utförandet av tjänsten eller leveransen av gas, vatten eller el som inte gjorts redo för försäljning i en begränsad volym eller viss kvantitet ska påbörjas under ångerfristen, är konsumenten skyldig entreprenören ett belopp som är proportionellt mot den del av åtagandet som entreprenören uppfyllt vid tidpunkten för frånträdandet, jämfört med det fullständiga uppfyllandet av åtagandet.
 7. Konsumenten ska inte bära några kostnader för utförandet av tjänster eller leverans av vatten, gas eller el, som inte har gjorts redo för försäljning i en begränsad volym eller kvantitet, eller för att leverera fjärrvärme, om:
 8. näringsidkaren inte har tillhandahållit konsumenten den lagstadgade informationen om ångerrätten, kostnadsersättningen vid frånträde eller modellen för ångerblankett, eller
 9. konsumenten inte uttryckligen har begärt att tjänsten eller leveransen av gas, vatten, el eller fjärrvärme ska påbörjas under ångerfristen.
 10. Konsumenten bär inte några kostnader för fullständig eller partiell leverans av digitalt innehåll som inte levereras på ett konkret medium om:
 11. konsumenten inte före leveransen uttryckligen har samtyckt till att fullgörandet av avtalet påbörjas före utgången av ångerfristen
 12. han inte har bekräftat att han förlorat sin ångerrätt när han gav sitt samtycke, eller
 13. näringsidkaren har underlåtit att bekräfta konsumentens förklaring.
 14. Om konsumenten utövar sin ångerrätt ska alla ytterligare avtal upplösas enligt lag.

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Om näringsidkaren möjliggör konsumentens meddelande om frånträde på elektronisk väg, ska han skicka en bekräftelse på mottagandet av detta meddelande utan dröjsmål efter mottagandet.
 2. Entreprenören återbetalar alla betalningar från konsumenten, inklusive eventuella leveranskostnader som entreprenören debiterar för den returnerade produkten, utan dröjsmål men inom 14 dagar efter den dag då konsumenten meddelar honom om tillbakadragandet. Om inte näringsidkaren erbjuder sig att själv hämta produkten, får han vänta med återbetalningen tills han har mottagit produkten eller tills konsumenten bevisar att han har returnerat produkten, beroende på vilket som är tidigare.
 3. Entreprenören ska använda samma betalningsmedel som konsumenten använder för återbetalning, såvida inte konsumenten samtycker till en annan metod. Återbetalningen är kostnadsfri för konsumenten.
 4. Om konsumenten har valt en dyrare leveransmetod än den billigaste standardleveransen, behöver entreprenören inte återbetala de extra kostnaderna för den dyrare metoden.

Artikel 10 – Uteslutning av ångerrätten

Näringsidkaren kan utesluta följande produkter och tjänster från ångerrätten, men endast om näringsidkaren tydligt angav detta när han lämnade erbjudandet, eller åtminstone i god tid innan avtalet ingicks:

 1. Produkter eller tjänster vars pris är föremål för fluktuationer på finansmarknaden som entreprenören inte har något inflytande över och som kan inträffa inom ångerperioden
 2. Avtal som ingåtts under en offentlig auktion. En offentlig auktion innebär en försäljningsmetod där produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster erbjuds av operatören till konsumenter som deltar eller ges möjlighet att delta i auktionen personligen, under ledning av en auktionsförrättare, och där den vinnande budgivaren är skyldig att köpa produkterna, digitalt innehåll och/eller tjänster
 3. Tjänsteavtal, efter fullständigt utförande av tjänsten, men endast om:
 4. utförandet har påbörjats med konsumentens uttryckliga förhandsgodkännande, och
 5. konsumenten har förklarat att han eller hon förlorar sin ångerrätt när operatören har fullgjort avtalet;
 6. Tjänsteavtal för tillhandahållande av logi, om avtalet föreskriver ett specifikt datum eller en specifik period för utförandet och annat än för bostadsändamål, transport av varor, biluthyrningstjänster och catering;
 7. Avtal om fritidsaktiviteter, om avtalet föreskriver ett specifikt datum eller en specifik period för fullgörande av avtalet;
 8. Produkter som tillverkas enligt konsumentens specifikationer, som inte är prefabricerade och som tillverkas på grundval av ett individuellt val eller beslut av konsumenten, eller som är tydligt avsedda för en viss person;
 9. Produkter som förstörs snabbt eller har en begränsad hållbarhetstid;
 10. Förseglade produkter som inte är lämpliga för retur av hälsoskydds- eller hygienskäl och vars försegling har brutits efter leverans;
 11. Produkter som på grund av sin natur oåterkalleligen blandas med andra produkter efter leverans;
 12. Alkoholhaltiga drycker vars pris avtalades vid avtalets ingående, men vars leverans endast kan ske efter 30 dagar, och vars faktiska värde beror på fluktuationer på marknaden som entreprenören inte har något inflytande över;
 13. Förseglade ljud-, videoinspelningar och datorprogramvara, vars försegling har brutits efter leverans;
 14. Tidningar, tidskrifter eller tidskrifter, med undantag för prenumerationer på dessa;
 15. Leverans av digitalt innehåll på annat sätt än på en materiell bärare, men endast om:
 16. utförandet har påbörjats med konsumentens uttryckliga förhandsgodkännande; och
 17. konsumenten har förklarat att han därigenom förlorar sin ångerrätt.

Artikel 11 – Priset

 1. Under den giltighetsperiod som anges i erbjudandet får priserna på de produkter och/eller tjänster som erbjuds inte höjas, med undantag för prisändringar på grund av ändringar i mervärdesskattesatser.
 2. I motsats till föregående stycke kan entreprenören erbjuda produkter eller tjänster vars priser är föremål för fluktuationer på finansmarknaden och över vilka entreprenören inte har något inflytande, med rörliga priser. Denna koppling till fluktuationer och det faktum att alla priser som nämns är riktpriser kommer att nämnas i erbjudandet.
 3. Prishöjningar inom 3 månader efter avtalets ingående är endast tillåtna om de är resultatet av lagstadgade regler eller bestämmelser.
 4. Prishöjningar från 3 månader efter avtalets ingående är endast tillåtna om entreprenören har fastställt det och:
 5. de är resultatet av lagstadgade bestämmelser eller bestämmelser, eller
 6. konsumenten har rätt att säga upp avtalet den dag då prisökningen träder i kraft.
 7. De priser som anges i erbjudandet om produkter eller tjänster inkluderar moms.

Artikel 12 – Efterlevnad av avtalet och ytterligare garanti

 1. Näringsidkaren garanterar att produkterna och/eller tjänsterna överensstämmer med avtalet, de specifikationer som anges i erbjudandet, de rimliga kraven på sundhet och/eller användbarhet och de befintliga lagbestämmelserna och/eller statliga förordningar på det datum då avtalet ingicks. Om så avtalas garanterar entreprenören också att produkten är lämplig för annan än normal användning.
 2. En extra garanti som tillhandahålls av entreprenören, hans leverantör, tillverkare eller importör begränsar aldrig de lagliga rättigheter och anspråk som konsumenten kan hävda mot entreprenören på grundval av avtalet om entreprenören inte har uppfyllt sin del av avtalet.
 3. Extra garanti betyder alla åtaganden från entreprenören, hans leverantör, importör eller tillverkare där det ger konsumenten vissa rättigheter eller anspråk som går utöver vad han är juridiskt skyldig att göra. 

Artikel 13 – Leverans och implementering

Entreprenören kommer att ta största möjliga försiktighet när han tar emot och utför produktbeställningar och vid bedömning av förfrågningar om tillhandahållande av tjänster.

 1. Leveransplatsen är den adress som konsumenten har gjort känd för entreprenören.
 2. Med förbehåll för vad som anges i artikel 4 i dessa allmänna villkor kommer entreprenören att utföra accepterade beställningar med lämplig hastighet men senast inom 30 dagar, såvida inte en annan leveransperiod har avtalats. Om leveransen försenas, eller om en beställning inte kan utföras eller endast delvis kan utföras, kommer konsumenten att informeras om detta senast 30 dagar efter det att beställningen gjordes. I så fall har konsumenten rätt att häva avtalet utan kostnader och rätt till eventuellt skadestånd.
 3. Efter uppsägning i enlighet med föregående stycke kommer entreprenören att återbetala det belopp som konsumenten betalat utan dröjsmål.
 4. Risken för skada och / eller förlust av produkter vilar hos entreprenören fram till leveransen till konsumenten eller en representant som utsetts i förväg och gjorts känd för entreprenören, såvida inte annat uttryckligen överenskommits.

Artikel 14 – Varaktighetstransaktioner: varaktighet, uppsägning och förlängning

Uppsägning:

 1. Konsumenten får när som helst säga upp ett avtal som ingåtts på obestämd tid, vilket sträcker sig till regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster, med förbehåll för överenskomna uppsägningsregler och en maximal uppsägningstid på en månad.
 2. Konsumenten får säga upp ett tidsbegränsat avtal som ingåtts för regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster när som helst i slutet av den tidsbegränsade perioden, med förbehåll för de överenskomna uppsägningsreglerna och en uppsägningstid som inte överstiger en månad.
 3. Konsumenten får säga upp de avtal som avses i föregående stycken:
  • sägas upp när som helst och inte begränsas till att sägas upp vid en viss tidpunkt eller under en viss period;
  • åtminstone säga upp dem på samma sätt som de ingicks av honom;
  • alltid säga upp med samma uppsägningstid som entreprenören har fastställt för sig själv.

Förnyelse:

 1. Ett avtal som ingåtts för en bestämd tidsperiod och som omfattar regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster får inte underförstått förlängas eller förnyas för en bestämd tidsperiod.
 2. I motsats till föregående punkt får ett tidsbegränsat avtal som har ingåtts för regelbunden leverans av dagliga nyheter och veckotidningar och tidskrifter förnyas underförstått för en fast period som inte överstiger tre månader, om konsumenten kan säga upp detta förnyade avtal mot slutet av förnyelsen med en uppsägningstid som inte överstiger en månad.
 3. Ett tidsbegränsat avtal som har ingåtts för regelbunden leverans av varor eller tjänster får förlängas underförstått på obestämd tid endast om konsumenten när som helst kan säga upp det med en uppsägningstid som inte överstiger en månad. Uppsägningstiden får inte överstiga tre månader om avtalet avser regelbunden leverans av dags- eller veckotidningar eller tidskrifter, men mindre än en gång i månaden.
 4. Ett tidsbegränsat avtal om regelbunden leverans av dags-, nyhets- och veckotidningar och tidskrifter i introduktionssyfte (prov- eller introduktionsabonnemang) fortsätter inte tyst och upphör automatiskt i slutet av prov- eller introduktionsperioden.

Varaktighet:

 1. Om ett avtal har en löptid på mer än ett år får konsumenten efter ett år säga upp avtalet när som helst med en uppsägningstid på högst en månad, såvida inte rimlighet och skälighet talar emot uppsägning före utgången av den avtalade löptiden.

Artikel 15 – Betalning

 1. Om inte annat anges i avtalet eller tilläggsvillkoren ska de belopp som konsumenten är skyldig betalas inom 14 dagar efter det att betänketiden har börjat löpa eller, i avsaknad av en betänketid, inom 14 dagar efter det att avtalet har ingåtts. Om det gäller ett avtal om tillhandahållande av en tjänst börjar denna period löpa dagen efter det att konsumenten har fått bekräftelse på avtalet.
 2. Vid försäljning av produkter till konsumenter får de allmänna villkoren aldrig innebära att konsumenten måste betala mer än 50 % i förskott. Om förskottsbetalning har föreskrivits kan konsumenten inte hävda några rättigheter avseende utförandet av beställningen eller tjänsten i fråga innan den föreskrivna förskottsbetalningen har gjorts.
 3. Konsumenten är skyldig att omedelbart rapportera felaktigheter i betalningsuppgifter som tillhandahålls eller nämns till entreprenören.
 4. Om konsumenten inte uppfyller sina betalningsskyldigheter i tid, är han, efter att han har underrättats av entreprenören om den sena betalningen och entreprenören har beviljat konsumenten en period på 14 dagar för att fortfarande uppfylla sina betalningsskyldigheter, efter utebliven betalning inom denna 14-dagarsperiod, skyldig den lagstadgade räntan på det förfallna beloppet och entreprenören har rätt att debitera de utomrättsliga inkassokostnaderna som han ådragit sig. Dessa inkassokostnader uppgår till högst: 15% över utestående belopp upp till 2 500 €; 10% över nästa 2 500 € och 5% över nästa 5 000 €, med ett minimum på 40 €. Ägaren kan avvika från nämnda belopp och procentsatser till förmån för konsumenten.

Artikel 16 – Klagomålsförfarande

 1. Entreprenören har ett tillräckligt publicerat klagomålsförfarande och hanterar klagomål i enlighet med detta klagomålsförfarande.
 2. Klagomål om genomförandet av avtalet måste lämnas in till entreprenören inom en rimlig tid efter att konsumenten har upptäckt bristerna, fullständigt och tydligt beskrivna.
 3. Klagomål som lämnas in till entreprenören kommer att besvaras inom en period av 14 dagar från mottagningsdatumet. Om ett klagomål kräver en förutsebar längre behandlingstid, kommer entreprenören att svara inom 14-dagarsperioden med ett meddelande om mottagande och en indikation på när konsumenten kan förvänta sig ett mer detaljerat svar.
 4. Ett klagomål om en produkt, en tjänst eller entreprenörens tjänst kan också lämnas in via ett klagomålsformulär på konsumentsidan på Stichting Webshop Keurmerks webbplats (https://www.keurmerk.info/nl/consumenten/klacht/). Klagomålet skickas sedan både till entreprenören i fråga och till Stichting Webshop Keurmerk.
 5. Webshop Keurmerk kommer inte att hantera en tvist eller avbryta hanteringen om företagaren har beviljats betalningsanstånd, har gått i likvidation eller faktiskt har upphört med sin affärsverksamhet eller om Webshop Keurmerk har avbrutit eller diskvalificerat webbshoppen.
 6. En tvist kommer endast att behandlas av Webshop Keurmerk om konsumenten först har lämnat in sitt klagomål till entreprenören inom en rimlig tid.
 7. Tvisten ska lämnas in skriftligen till Webshop Keurmerk senast tolv månader efter det att tvisten uppstod.
 8. Det är också möjligt att lämna in klagomål via den europeiska ODR-plattformen (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage).

Artikel 17 – Tvister

 1. Avtal mellan entreprenören och konsumenten som regleras av dessa allmänna villkor regleras uteslutande av nederländsk lag. Även om konsumenten är bosatt utomlands.
 2. Wienkonventionen om försäljning gäller inte.

Artikel 18 – Ytterligare eller avvikande bestämmelser

Ytterligare bestämmelser eller bestämmelser som avviker från dessa allmänna villkor får inte vara till nackdel för konsumenten och bör registreras skriftligen eller på ett sådant sätt att de kan lagras på ett tillgängligt sätt av konsumenten på en hållbar databärare.

Artikel 19 – Ändringar i de allmänna villkoren för Stichting Webshop Keurmerk

 1. När Stichting Webshop Keurmerk gör några ändringar kommer vi att informera entreprenören via nyhetsbrevet och lägga ut de senaste villkoren på vår webbplats (https://www.keurmerk.info/nl/algemene-voorwaarden/).
 2. Ändringar av dessa villkor gäller först efter att de har publicerats på lämpligt sätt, under förutsättning att den bestämmelse som är mest gynnsam för konsumenten ska ha företräde vid tillämpliga ändringar under erbjudandets löptid.

Artikel 20 – Betalningsvillkor för Afterpay för konsumenter

Om du vill betala med Afterpay på Refurbished barnvagnar måste du också godkänna Afterpays betalningsvillkor. Du kan se dessa betalningsvillkor genom att gå till Afterpays webbplats. Skriv in följande länk i din webbläsare: https://www.afterpay.nl/nl/algemeen/betalen-met- afterpay/betalningsvillkor

Artikel 21 – Klarnas betalningsmetoder

I samarbete med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige, erbjuder vi dig följande betalningsmetod(er). Betalning ska göras till Klarna.

 • Betala i efterhand

Mer information finns i Klarnas användarvillkor. Allmän information om Klarna hittar du här. Dina personuppgifter kommer att behandlas av Klarna i enlighet med gällande dataskyddslag och som beskrivs i Klarnas integritetspolicy.

Adres Stichting Webshop Keurmerk:
Willemsparkweg 193, 1071 HA  Amsterdam

Bilaga I: Modell för återkallelseformulär

Formulär för återkallande av modell

(Fyll i och skicka tillbaka detta formulär endast om du vill häva avtalet)

 • Till: Renoverade barnvagnar
 • Pieter Zeemanweg 121, 3316 GZ Dordrecht, Nederländerna
 • verkoop@refurbished-kinderwagens.nl

 

– Jag/vi* meddelar härmed att jag/vi* härmed bekräftar vårt avtal om

försäljningen av följande produkter: [produktbeteckning]*

återkallad/återkallad*

– Beställd den*/erhållen den* [datum för beställning av tjänster eller mottagande av produkter].

– Namn på konsument(er)]

– Adress konsument(er)]

– Konsumentens/konsumenternas underskrift] (endast om detta formulär lämnas in på papper)

* Stryk det som inte är tillämpligt eller fyll i det som är tillämpligt.

 [ Ladda ner de allmänna leveransvillkoren för Stichting Webshop Keurmerk här ]